Sláva Isusu Christu!            Sláva i vo víky Bohu

Milovaní bratia a sestry!

v pondelok 15.2.2021 sme začali  čas milosti,  veľký pôst alebo tiež svätú štyridsiatnicu. Čas kedy si môžeme odriekať svetské dobrá, aby sme sa mohli viac sústrediť na tie večné, božské.

Všetkým vám prajem požehnaný veľkopôstný čas.

S úctou a žehnám o. Ján Bilý

Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne počas svätého pôstu
Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne počas svätého pôstu
Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne počas svätého pôstu
Pastoračné centrum sv. Márie Magdalény v Brne počas svätého pôstu

Blahej pamäti pápež sv. Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn).Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našej miestnej gréckokatolíckej farnosti v Brne. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieruv Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosťsa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť,ak navštívite túto stránku.