Sláva Isusu Christu!            Sláva i vo víky Bohu

Ikona patronky našej farnosti – Sv. Mária Magdaléna
  • Blahej pamäti pápež sv. Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn).
    Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našej miestnej gréckokatolíckej farnosti v Brne. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru
v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť
sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť,
ak navštívite túto stránku.